Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1.  Opdrachtnemer: Sjoukje Bonekamp, ingeschreven bij de KvK onder nr. 34324774 en mede handelend onder de naam Sjouk Interieuradvies.
1.2.  Opdrachtgever: contractuele wederpartij van Opdrachtnemer
1.3.  Dienstverlening: het in de breedste zin van het woord van het woord verstrekken door Opdrachtnemer van adviezen omtrent inrichting en interieur aan zowel bedrijven als particulieren.
1.4. Deze algemene voorwaarden gelden ten aanzien van alle aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten tot dienstverlening. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden niet geaccepteerd en deze zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2. De overeenkomst

2.1.  Opdrachtgever kan zowel telefonisch als per email een aanvraag doen naar de mogelijkheden van dienstverlening door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer neemt dan contact op. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer ondertekend aan Opdrachtnemer heeft doen toekomen.
2.2.  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is een door Opdrachtnemer genoemde prijs of een door Opdrachtnemer genoemd uurtarief altijd exclusief BTW en onkosten.
2.3.  Opdrachtgever is verplicht de onkosten verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden aan Opdrachtnemer te vergoeden. Onkosten zijn bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend): reiskosten, afdrukkosten, verzendkosten.

3. Bemiddeling

3.1. Op verzoek van Opdrachtgever kan de dienstverlening worden uitgebreid met bemiddeling ten aanzien van het aanschaffen van goederen. Opdrachtnemer bemiddelt in dat geval bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de leverancier van die goederen en Opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt geen partij bij dergelijke overeenkomsten en is ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop door de betreffende leverancier uitvoering wordt gegeven aan die overeenkomst.

4.Betaling

4.1. Facturen van Opdrachtnemer dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen te zijn voldaan.
4.2. Opdrachtgever is niet bevoegd om betaling van een openstaande factuur op te schorten of om een vordering te verrekenen met een vordering die Opdrachtgever op Opdrachtnemer mocht hebben of pretendeert te hebben.
4.3. Opdrachtnemer is bevoegd betaling van een voorschot te verzoeken voordat de werkzaamheden worden aangevangen. 4.4. Indien de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden een periode van meer dan 2 weken omvatten is Opdrachtnemer bevoegd tussentijds een factuur op te stellen voor reeds verrichte werkzaamheden

5. Aansprakelijkheid

5.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voortvloeiende uit deze overeenkomst is beperkt tot directe schade en tot maximaal de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde prijs, doch zulks nooit méér dan EUR 5.000,-. Het voorgaande betekent dat Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk is voor gevolgschade.
5.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Als overmacht heeft te gelden hetgeen daar in het maatschappelijk verkeer onder wordt verstaan.

6. Termijnen

6.1. Een in de overeenkomst genoemde termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht is indicatief en nimmer een fatale termijn. Indien Opdrachtnemer niet in staat blijkt de werkzaamheden binnen de termijn af te ronden dan wordt Opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Van wanprestatie is in dat geval geen sprake.

7. Diversen
7.1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst kennis te nemen.